Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kancel58/domains/kancelaria-bpg.pl/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Prowadzenie pojazdów po cofnięciu uprawnień - Kancelaria BPG

Prowadzenie pojazdów po cofnięciu uprawnień

Utraciłeś/utraciłaś uprawnienia do prowadzenia pojazdów?

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień, czy to przestępstwo?

Który organ decyduje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami?

Czy można przywrócić cofnięte uprawnienia?

Jaka jest procedura przywrócenia uprawnień?

Prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień reguluje przepis art. 180a kodeksu karnego. Zgodnie z jego treścią, ” Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2″.

Kiedy i kto poniesie odpowiedzialność karną?

Odpowiedzialność karną za popełnienie powyższego przestępstwa poniesiemy w sytuacji, w której będziemy kierować w okresie obowiązywania decyzji właściwego organu, której mocą cofnięto nam uprawnienia do kierowania pojazdami. Decyzja musi być wykonalna, a więc o penalizacji czynu będzie decydowała decyzja ostateczna lub decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Co więcej, o wydanej wobec nas decyzji właściwego organu musimy być zawiadomieni.

Innymi słowy musimy posiadać świadomość o cofnięciu uprawnień. W wydanej decyzji powinien zostać także wskazany okres cofnięcia.

Niniejsze potwierdza wyrok Sądu Najwyższego: „Nie ma znaczenia podstawa cofnięcia uprawnień, a ważne jest, aby w chwili prowadzenia pojazdu mechanicznego przez sprawcę decyzja o cofnięciu uprawnień była wykonalna”.(wyr. SN z 12.2.2020 r., IV KK 738/19, Prok. i Pr. – wkł. 2020, Nr 9, poz. 4).

Podkreślić należy, że odpowiedzialność karną poniesie tylko osoba, która posiadała uprawnienia do prowadzenia pojazdów, i jak wskazano wyżej tylko osoba, wobec której decyzja administracyjna zapadła i tylko w okresie, na jaki cofnięto tą decyzją uprawnienie.

Miejsce popełnienia przestępstwa

Kodeks karny wskazuje, że odpowiedzialność z art. 180a poniesiemy w chwili, w której byliśmy kierującym pojazdem mechanicznym w trakcie obowiązującej nas decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do prowadzenia i jednocześnie poruszaliśmy się po drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu.

Jest to przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu, natomiast nie musi nastąpić jego bezpośrednie zagrożenie.

Brak świadomości a kierowanie pojazdem

W sytuacji, w której nie mogliśmy kierować pojazdami silnikowymi, ponieważ zostały nam cofnięte uprawnienia, ale jednocześnie nie mieliśmy o niniejszym zakazie świadomości (nie wiedzieliśmy o wydanej wobec decyzji) nie działamy umyślnie i tym samym nie dopuszczamy się popełnienia przestępstwa z art. 180a kodeksu karnego a wyłącznie wykroczenia z art. 94 §1 kodeksu wykroczeń.

Organy wydające decyzję o cofnięciu uprawnień:

 • decyzję w zakresie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami wydaje starosta,

 • dowódca jednostki wojskowej, w stosunku do żołnierzy pełniących służbę w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami wynikających z pozwolenia wojskowego,

 • marszałek województwa mazowieckiego w zakresie uprawnień szefów i cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz innych osób korzystającym z tych przywilejów i immunitetów.

Przesłanki do cofnięcia możliwości kierowania:

Na podstawie art. 103 ustawy o kierujących pojazdami starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi m.in.:

 • na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

 • na podstawie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

 • utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie ze względu na uzasadnione zastrzeżenia co do jej kwalifikacji lub ubieganie się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok,

 • niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy, który miał być przeprowadzony ze względu na uzasadnione zastrzeżenia co do jej kwalifikacji lub ubieganie się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok,

 • ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 98a ust. 4, dotyczącej konieczności ukończenia kursu reedukacyjnego;

 • popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

 • sądowego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów;

 • kierowania pojazdem silnikowym w przedłużonym okresie do 6 miesięcy z powodu prowadzenia pojazdu pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy z powodu przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji;

 • uchylenia sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdami

Jaka jest procedura przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami? Kto o tym decyduje?

Jednym z organów wydających decyzję o przywróceniu możliwości prowadzenia pojazdów jest starosta. Organ ten wydaje decyzję administracyjną po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Jeżeli od dnia wycofania uprawnień do prowadzenia pojazdu upłynął okres przekraczający rok, a cofnięcie wynikało z zakazu prowadzenia pojazdów na okres powyżej roku, warunkiem ich przywrócenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Uprawnienia do kierowania pojazdami wynikające z pozwolenia wojskowego cofa lub przywraca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż samo ustanie przyczyn wstrzymania/wycofania uprawnień nie powoduje sytuacji dozwalającej do kierowania pojazdami. Osoba ubiegająca się o przywrócenie możliwości kierowania pojazdami musi złożyć odpowiedni wniosek oraz ten wniosek opłacić.

Natomiast, w przypadku ich cofnięcia na okres powyżej roku należy spełnić odpowiednią procedurę związaną z uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu kontrolnego.

Kara za przestępstwo z art. 180a kk

Osoba odpowiadająca za przestępstwo z art 180a podlega alternatywnie karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W takim wypadku istnieje możliwość zastosowania instytucji wynikających z treści art. 59 Kodeksu karnego – odstąpienia od wymierzenia kary lub z art. 66 kodeksu karnego – warunkowego umorzenia postępowania.

Oczywiście należy spełniać ku temu odpowiednie przesłanki oraz pamiętać, iż obie instytucje stanowią wyłącznie dobrodziejstwo zastosowania przez Sąd.

Jednocześnie wskazać należy, że Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo z artykuł 180a kk od roku do lat 15.

 

Polecane wpisy na blogu: