Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kancel58/domains/kancelaria-bpg.pl/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Prawo cywilne Katowice | Sprawy cywilne | Kancelaria BPG

PRAWO CYWILNE KATOWICE

Kancelaria Adwokacka BPG w Katowicach – gdy potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego zapraszamy do kontaktu!

Sprawy cywilne swoim zasięgiem obejmują wiele rozmaitych aspektów stosunków cywilnoprawnych. To gałąź prawa, z którą mamy do czynienia praktycznie codziennie. W Kancelarii Adwokackiej BPG możecie Państwo liczyć na fachową i kompleksową pomoc prawną na każdym etapie sprawy, od momentu doradztwa prawnego, etap przedsądowy, sądowy, aż do zakończenia postępowania w sprawie (uwzględniając przy tym etap windykacyjny).

Opis specjalizacji – prawo cywilne adwokat Katowice

Nasza Kancelaria świadczy dla Państwa pomoc prawną z zakresu działu jakim jest cywilne prawo, w szczególności w następujących rodzajach spraw:

 •  dotyczących umów cywilnoprawnych, w tym umowy sprzedaży, darowizny, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, umów o roboty budowlane, pożyczki, umów przewozu, leasingu, umowy deweloperskiej i innych,
 • dotyczących rękojmi i gwarancji,
 • o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za czyny niedozwolone, w tym o zapłatę odszkodowań za szkody komunikacyjne czy za błąd w sztuce lekarskiej,
 • dotyczących służebności osobistych, gruntowych, przesyłu czy drogi koniecznej,
 • o zasiedzenie,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o eksmisje i wydanie nieruchomości,
 • o bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • obejmujących kwestie dotyczące ochrony dóbr osobistych,
 • z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • prawo własności intelektualnej,
 • roszczeń o zapłatę,
 • windykacji należności (roszczeń), w tym e-windykacji prowadzonej w ramach elektronicznego postępowania upominawczego,
 • dotyczących spadku i dziedziczenia,
 • obejmujących problemy rodzinne,
 • obejmujących prowadzenie działalności gospodarczej, w tym jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • upadłości konsumenckiej i upadłości przedsiębiorcy,
 • likwidacji przedsiębiorstwa,
 • dotyczących ksiąg wieczystych.

Prawo cywilne – adwokat Katowice

Kilka słów o prawie cywilnym:

Cywilne prawo (łac. ius civile) to zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe oraz związane z nimi stosunki niemajątkowe między równorzędnymi podmiotami. Zadaniem prawa cywilnego i norm z nim związanych jest ochrona i regulacja tych stosunków względem osób fizycznych i osób prawnych.

Ta dziedzina prawa opiera się w głównej mierze na zasadzie kontradyktoryjności. Zasada ta jest też nazywana inaczej zasadą sporności. Jest to jedna z najbardziej istotnych zasad postępowania cywilnego. Zakłada ona, że między stronami procesu toczy się spór i na nich ciąży obowiązek udowodnienia swoich racji, a nadto brak jest w przeciwieństwie do prawa karnego stosowania środków przymusu.

Niezwykle istotne jest zatem, aby w przypadku, w którym nie jesteśmy w stanie sami poruszać się w gąszczu przepisów i procedur cywilnych skorzystać z pomocy prawnej kancelarii adwokackiej świadczącej usługi z zakresu prawa cywilnego, bowiem znajomość prawa i doświadczenie w zakresie prawa cywilnego. ma zasadnicze znacznie dla powodzenia sprawy.

Działy prawa cywilnego

Prawo cywilne dzieli się na kilka działów o czym mowa w Kodeksie Cywilnym:

Prawo cywilne – część ogólna:

definiuje zagadnienia wspólne dla całej gałęzi prawa, takie jak zdolność prawna, zdolność do czynności prawna, podmioty prawa, czynności prawne, w tym zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, pełnomocnictwo, bieg terminów i przedawnienie,

Prawo własności oraz inne prawa rzeczowe:

regulujący powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw ( użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, zastaw) do rzeczy, zwierząt i dóbr osobistych, a także kwestie posiadania i ochrony posiadania,

Prawo zobowiązań:

regulujące stosunki prawne między dwoma stronami, wynikający czy to ze zobowiązań umownych czy stosunków odszkodowawczych,

Prawo spadkowe:

reguluje kwestie dotyczące spadku, dziedziczenia i wszelkich kwestii z tym związanych np. zachowkiem, wydziedziczeniem, odpowiedzialnością za długi spadkowe, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku.

Inne gałęzie prawa cywilnego:

Poza wyżej wymienionymi działami prawa cywilnego skodyfikowanymi stricte w Kodeksie Cywilnym, szereg pokrewnych gałęzi prawa cywilnego zostało uregulowane treścią wielu innych ustaw czy aktów prawnych tj.:

 • kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
 • prawo prywatne międzynarodowe,
 • prawo o aktach stanu cywilnego,
 • prawo autorskie i prawo pokrewne,
 • ustawa o o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawa o ochronie praw pacjenta.

Wszystkich gałęzi związanych prawem cywilnym, ani też wszystkich aktów z zakresu tej dziedziny prawa, nie sposób tu jednak wymienić.

Potrzebujesz pomocy adwokata znającego prawo cywilne?

Kancelaria adwokacka BPG Katowice skupia adwokatów znających prawo cywilne i posiadających bogate i wieloletnie doświadczenie w zakresie tej dziedziny prawa.

W naszej kancelarii adwokackiej zajmujemy się prowadzeniem spraw cywilnych na rzecz wielu podmiotów prawa (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej). Kancelaria reprezentuje swoich klientów na każdym etapie postępowania:

 • przedsądowym (działając jako pełnomocnik już w trakcie podejmowanych przez kancelarię prób polubownego załatwienia sprawy przed wdaniem się w spór, w trakcie negocjacji lub mediacji),
 • sądowym/jurysdykcyjnym, w tym postępowaniu zabezpieczającym (działając jako pełnomocnik powoda, pozwanego, wnioskodawcy, uczestnika postępowania przed Sądem I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym),
 • egzekucyjnym (działając jako pełnomocnik dłużnika lub wierzyciela).

#adwokat

Jakimi sprawami z zakresu prawa cywilnego zajmujemy się w Kancelarii w Katowicach?

Kancelaria Adwokacka BPG świadczy szeroki wachlarz usług w zakresie spraw obejmujących prawo rzeczowe, jak i wszelkich spraw związanych z prawem zobowiązań. Nasza kancelaria adwokacka oferuje również usługi udzielania porad prawnych i prowadzenia spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości, prawa gospodarczego (m.in. na rzecz przedsiębiorców), prawa pracy, prawa autorskiego i własności intelektualnej i ich ochrony, prawa spółek, prawa egzekucyjnego i wielu innych.

Kancelaria Adwokacka BPG zajmuje się m.in. przygotowaniem koncepcji prowadzenia sprawy, próbą polubownego rozwiązania sporu na etapie mediacji czy negocjacji, opracowaniem projektów pism i wniosków procesowych na każdym etapie postępowania, bieżącą analizą toczącego się postępowania, inicjowaniem postępowań sądowych, zabezpieczających lub egzekucyjnych, reprezentowaniem Klientów przed sądami wszelkiego szczebla, udziałem w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem.

Kancelaria Adwokacka BPG Katowice zapewnia Państwu usługi na zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne, w tym zachowanie wszelkich informacji, o których nasi adwokaci dowiedzieli się przy okazji prowadzenia państwa sprawy w tajemnicy oraz gwarantuje bezpieczeństwo państwa danych osobowych

Co obejmuje pomoc świadczona przez kancelarię prawną?

Naszym klientom zapewniamy dostęp do usług świadczonych przez adwokatów mających siedzibę Kancelarii w Katowicach, a polegających na:

 • udzielaniu porad prawnych, odpowiedzi na pytania, pomocy prawnej i szukanie rozwiązania problemów przez adwokata działającego w zakresie spraw cywilnych,
 • obsłudze prawnej obejmującej m.in. opiniowanie i sporządzanie umów i innych aktów prawnych, sporządzanie projektów umów, aktów prawnych (np. statutów, regulaminów, uchwał itd.), tzw. „wkładów” do aktów notarialnych, przedsądowych pism dla strony przeciwnej (np. upomnień, wezwań, ponagleń), sporządzanie projektów pism procesowych i wniosków na każdym etapie spraw sądowych,
 • przygotowanie projektów środków zaskarżenia tj. apelacji, zażaleń, odwołań,
 • reprezentacji klienta na każdym etapie postępowania w sprawach cywilnych (reprezentacja obejmuje także sprawy rodzinne) jako pełnomocnik powoda, pozwanego, wnioskodawcy, uczestnika postępowania, dłużnika, wierzyciela,
 • reprezentacji klienta, która dotyczy postępowania przed mediatorem lub w toku negocjacji,
 • niezwłocznej pomocy adwokata na rzecz podmiotów prawa w przypadku wszczęcia wobec naszych klientów postępowania sądowego, egzekucyjnego (np. w sprawach związanych z windykacją należności) i innych sprawach, w których należy podjąć natychmiastowe działania,
 • pomocy, która dotyczy w uzyskania/otrzymania/wydobycia niezbędnych do prowadzenia sprawy dokumentów (np. aktów stanu cywilnego, ksiąg wieczystych, odpisów z KRS, odpisów orzeczeń, zaświadczeń itp.).

Prawo cywilne, to nie wszystko – Kancelaria Katowice

Kancelaria BPG Katowice zajmuje się prowadzeniem spraw z wielu dziedzin czy obszarów związanych z prawem. Służymy Państwu doświadczeniem również w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa sportowego i wielu innych, co zostało szczegółowo opisane w zakładce Specjalizacje.

Gdzie i jak działamy? – nie tylko Katowice!

Kancelaria BPG ma swoją siedzibę na terenie miasta Katowice i w dużej mierze tutaj skupia się jej działalność, to tu przede wszystkim prowadzi sprawy cywilne w ramach właściwości Sądów Rejonowych Katowice-Zachód w Katowicach oraz Katowice-Wschód w Katowicach, a także Sądu Okręgowego w Katowicach. Z uwagi na chęć zapewniania Państwu kompleksowej obsługi Kancelaria świadczy usługi także na terenie miast całego województwa śląskiego, a niejednokrotnie i poza nim. Z problemami prawnymi możecie się Państwo zwracać do nas poprzez kontakt osobisty, mailowy bądź telefoniczny. Udzielamy porad i wsparcia prawnego również w formie on-line. Adwokat jest otwarty na działanie i chęć niesienia pomocy zawsze i wszędzie 🙂

W celu poznania szczegółów współpracy, zachęcam do kontaktu. Chętnie zapoznamy się ze stanem faktycznym problemu prawnego, z którym zgłaszacie się Państwo do adwokat oraz przedstawimy możliwości współpracy, określimy indywidualne kroki dalszego postępowania, wyjaśnimy, na czym konkretnie polega problem. Współpraca z nami pozwoli przejść przez cały proces sądowy znacznie łatwiej.

#adwokat Katowice

Kiedy przyjść do adwokata?

Im wcześniej, tym lepiej!

Żyjemy w czasach, w których pomoc prawna adwokata jest potrzebna w wielu dziedzinach życia np. kupujemy samochód, zawieramy umowę deweloperską, podpisujemy umowę leasingu, wykonujemy umowę zlecenia, otrzymujemy spadek, dzielimy nieruchomość, niestety powodujemy wypadek komunikacyjny czy odwołują nam wakacje etc.etc.

Naczelną zasadą na jaką zawsze zwracamy uwagę naszym Klientom, jest to by zgłaszali się do nas o poradę prawną jeszcze przed podpisaniem umowy, zaciągnięciem zobowiązania, wystąpieniem do sądu z roszczeniem. Najważniejsze by nie czekali do ostatniej chwili, a już napewno by nie dopuścili do upływu terminu czy to przedawnienia, jeśli sami mają jakieś roszczenie przeciwko innym podmiotom czy to upływu terminu sądowego na ustosunkowanie się np. na pozew czy do złożenie wniosków dowodowych.

Katowice są dużym miastem, a dostępność adwokatów jest spora. Dlatego nie warto czekać!

Kiedy Klient zgłasza się na wczesnym etapie sprawy adwokat z doświadczeniem, z pewnością oceni jakie są realne szanse osiągnięcia zamierzonego przez Klienta celu, jakie są optymalne środki do jego osiągnięcia, ewentualnie czy należy dążyć do skierowania sprawy na drogę sądową czy starać się załatwić sprawę polubownie.

Warto pamietać, że te kwestie wymagają indywidualnej analizy potrzeb Klienta, ustalenia co będzie najlepsze dla optymalnego zabezpieczenia jego interesu. Czasem interes Klienta wymaga sprawnego załatwienia sprawy, czasem lepsze będzie poczekanie na rozwój wypadków w sądzie. W tym miejscu zwrócić uwagę należy, o czym wie każdy doświadczony adwokat, że postępowania sądowe trwają co najmniej kilka miesięcy nawet do kilku lat np. z doświadczenia wiemy, że na uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach należy oczekiwać ok. 3 -4 miesięcy, a w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach nawet do 12 miesięcy.

Polecane artykuły na blogu:

#adwokat Katowice #prawo rodzinne #sprawy spadkowe

Potrzebujesz pomocy prawnej?