Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kancel58/domains/kancelaria-bpg.pl/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Pozew o rozwód - Kancelaria BPG

Pozew o rozwód

W polskim systemie prawnym ustanie małżeństwa może nastąpić poprzez orzeczenie przez sąd rozwodu. Zgodnie z art. 56 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( dalej K.r.o.) jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Żądanie rozwodu przybiera zawsze postać pozwu, a sprawa rozpoznawana jest między stronami w trybie procesowym. Strony sądowego postępowania rozwodowego to powód i pozwany.

Klienci zwracający się do Kancelarii z prośbą o pomoc w sprawach rozwodowych zazwyczaj pytają:

„Jak napisać pozew rozwodowy?”

Poniżej znajdziecie Państwo szereg informacji pozwalających na przygotowanie pozwu i złożenie go w sądzie.

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód?

Sąd Okręgowy Wydział Rodzinny

Sądem właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze zamieszkuje lub ma miejsce zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda ( art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego).

W jaki sposób pozew należy złożyć?

Pozew rozwodowy można wysłać listem poleconym lub też złożyć osobiście w sądzie okręgowym w biurze podawczym. Zawsze jednak należy pamietać, by złożyć go w dwóch egzemplarzach z tym samym kompletem załączników – jeden egzemplarz dla sądu ( oryginał wraz z załącznikami), drugi dla drugiego małżonka ( odpis pozwu wraz z załącznikami).

Jeśli decydujesz się pozew wysłać listem poleconym, to:

Wówczas należy zatrzymać potwierdzenie nadania przesyłki poleconej, a najlepiej dołączyć je do egzemplarza pozwu. Można również przesłać ze zwrotnym potwierdzeniem nadania. Ewentualnie na stronie poczty polskiej jest opcja śledzenia przesyłki, gdzie można na każdym etapie sprawdzić status przesyłki.

Gdy pozew rozwodowy składa się w biurze podawczym sądu okręgowego, to:

należy pamiętać, by mieć ze sobą egzemplarz pozwu, na którym pracownik sądu okręgowego potwierdzi wpływ pozwu do sądu – przybije pieczęć ( prezentatę sądu), na której widniała będzie data i godzina wpływu, jak również liczba egzemplarzy pozwu, ewentualnie liczna załączników dołączonych do pozwu. Pozew należy złożyć w biurze podawczym sądu osobiście, ale złożyć pozew może również inna osoba. By złożyć pozew o rozwód za kogoś innego ( sama czynność techniczna) nie ma potrzeby uzyskiwania pełnomocnictwa/ upoważnienia.

Wymogi formalne pozwu o rozwód?

Pozew rozwodowy winien spełniać szereg wymogów formalnych. Przede wszystkim jak każde pismo procesowe powinien zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział Rodzinny

2) imiona i nazwiska stron – małżonków:

Powód: Jan Kowalski, adres: ul. Mikołowska 5, 40-058 Katowice, nr Pesel 85010120200, Pozwana: Katarzyna Kowalska adres: ul. Mikołowska 5, 40-058 Katowice, nr Pesel 87010120100,

3) oznaczenie rodzaju pisma;

Pozew o rozwód / pozew o rozwód z orzeczeniem o winie / powód o rozwód bez orzekania o winie

4) osnowę wniosku / żądanie:

W pozwie rozwodowym należy wskazać dokładnie jakie są żądania pozwu, zarówno te dotyczące małżonków, jak i ich wspólnych małoletnich dzieci.

Przykładowe żądania dot. małżonków:

 • rozwiązanie małżeństwa stron poprzez orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie lub z winą,
 • nieorzekanie o wspólnym mieszkaniu stron, bowiem strony nie mieszkają już razem,
 • zasądzenie od pozwanego ( męża) na rzecz powódki (żony) alimentów w wysokości po 1.500 zł z góry do dnia 10 – ego każdego miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie opóźnienia którejkolwiek z rat ( alimenty na dzieci),
 • dokonanie podziału majątku stron w ten sposób, że dom położony w Katowicach przy ul. Mikołowskiej przyznać powódce, a mieszkanie położone w Warszawie przy ul. Maja 1/2 pozwanemu ( sąd okręgowy orzekając rozwód niezwykle rzadko uwzględnia wniosek o podział majątku, raczej w stosunku do tego żądania pozostawia pozew bez rozpoznania) .

Przykładowe żądania dot. wspólnych małoletnich dzieci stron:

 • pozostawienie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron obojgu małżonkom i ustalenie, że każdoczesnym miejscem zamieszkania dziecka będzie miejsce zamieszkania matki/ojca,
 • pozostawienie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron ojcu i ograniczenie władzy rodzicielskiej matce do współdecydowania o istotnych sprawach dzieci, w szczególności w zakresu wyboru szkoły i sposobu leczenia,
 • zasądzenie od ojca alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron w wysokości 1.000 zł płatnych do rąk matki z góry do dnia 10 – ego każdego miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie opóźnienia którejkolwiek z rat ( alimenty na małoletnie dzieci),
 • uregulowanie kontaktów matki z małoletnimi dziećmi w ten sposób, że będzie miała ona prawo kontaktowania się z dziećmi poza miejscem ich zamieszkania w co drugie weekend od piątku godz. 18.00 do niedzieli godz. 18.00 oraz w tygodniu w każdą środę od godz. 16.00 do godz. 19.00.

Inne żądania:

 • zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego,
 • o zabezpieczenie na czas trwania procesu alimentów, pieczy, kontaktów.
5) wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów – uzasadnienie faktyczne i wnioski dowodowe;

Pozew powinien zawierać uzasadnienie, w którym wskazane zostaną fakty dotyczące małżeństwa stron, w szczególności kiedy małżeństwo zostało zawarte, ile dzieci pochodzi z małżeństwa, kiedy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i co było jego przyczyną.

Do pozwu o rozwód należy dołączyć wnioski dowodowe / dowody np.:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa stron,
 • odpis skrócony urodzenia małoletnich dzieci stron,
 • wnioski o przesłuchanie świadków,
 • wnioski o dopuszczenie dowodów z dokumentów np. notatek policji, wyroków karnych, opinii ze szkoły, dokumentacji medycznej stron lub dzieci, zaświadczeń o zarobkach / dochodach, faktur vat potwierdzających wysokość ponoszonych kosztów utrzymania małżonka i dzieci itp.

6) podpis strony ;

Należy złożyć pozew o rozwód, który jest własnoręcznie podpisany przez stronę składającą pozew, najlepiej oryginalny podpis należy złożyć na dwóch egzemplarzach pozwu.

7) wymienienie załączników:

Na końcu należy wymienić wszystkie załączniki wskazane w pozwie. Ważne by lista załączników i ich komplet był dołączony również do odpisu pozwu, który otrzyma drugi małżonek.

8) opłata stała od pozwu o rozwód:

Opłata niezależnie od tego kto go składa, wynosi 600 zł – opłata stała. Nie ma też znaczenia czy domagamy się orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie. Opłata wstępna zawsze jest taka sama. Jednak jeżeli w toku postępowania strony będą zgodnie wnosiły o nieorzekanie o winie, to sąd zwróci powodowi połowę opłaty (300 zł), a pozostałą połowę podzieli między stronami, w ten sposób, że zasądzi od pozwanego na rzecz powoda zwrot kwoty 150 zł tytułem opłaty od pozwu.

Opłatę można wnieść przelewem na rachunek bankowy sądu, albo w znakach opłaty skarbowej zakupionych w sądzie.

Można domagać się zwolnienia od ponoszenia od kosztów sądowych. Zwolnienie od kosztów sądowych, w tym opłaty od pozwu, może uzyskać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie składa się do sądu na odpowiednim formularzu, w którym winna być wskazana i potwierdzona ww. okoliczność. Można go złożyć w biurze podawczym sądu okręgowego wraz z pozwem, ale można złożyć nawet jeszcze wcześniej, wskazując, że dopiero zamierza się napisać pozew rozwodowy.

9) informację dot. pozasądowego rozwiązania sporu / mediacji:

W ostatnim czasie obserwuje się coraz większe dążenie do rozwiązywanie sporów sądowych nie przez sąd, ale przy pomocy mediacji. Oczywiście sprawy o rozwód nie da się rozstrzygnąć w mediacji, ale w razie rozbieżnych stanowisk stron, można wypracować konsensus. Jest to niezwykle ważne, zgodne czy choćby zbliżone stanowiska stron pozwalają na sprawne przeprowadzenie procesu rozwodowego, wydatnie skracając czas jego trwania, a przede wszystkim pozwalają zachować znacznie lepsze relacje już po orzeczeniu rozwodu.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka czy pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Klienci, którzy zgłaszają się do Kancelarii w sprawie pomocy w uzyskaniu rozwodu mają zazwyczaj wątpliwości co do tego czy domagać się w rozwodzie orzeczenia o winie czy nie? Jakie są plusy, a jakie minusy powyższej decyzji pisaliśmy tutaj.

Pytanie jaki wpływ ma na treść pozwu o rozwód decyzja dot. żądania związanego z orzekaniem winy bądź też zaniechania o winie? Zasadniczy! Dlaczego?

Otóż jeżeli domagamy się rozwodu z pominięciem tego, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego, co więcej jeśli istnieje szansa, że będzie to zgodne żądanie małżonków ( np. przed wniesieniem pozwu małżonkowie porozumieli się w tej materii między sobą), to obszerność pozwu rozwodowego nie musi być znaczna, wystarczy zwięzłe przytoczenie faktów i okoliczności co do przyczyn rozkładu pożycia związku małżeńskiego. Nie będzie również zachodziła konieczność wykazywania, że to drugi małżonek ponosi winę za rozkład pożycia za pomocą licznych dowodów. Wystarczy bowiem dowód z przesłuchania stron ( w postępowaniu rozwodowy konieczny).

Natomiast jeżeli Klient chce napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka, to najlepiej od razu w pozwie, wskazać na wszelkie okoliczności, które wskazują na winę współmałżonka. Wówczas należy wnosić już w pozwie o dopuszczenie wszelkich dowodów na poparcie każdej przywołanej okoliczności, by nie narazić się na zarzut nadmiernej zwłoki, gdyby chciał powoływać się na powyższe dowody na dalszym etapie postępowania. Cała procedura związana ze złożeniem pozwu z orzeczeniem o winie będzie wydłużona, a przede wszystkim będzie wymagała znacznych nakładów pracy czy to powoda czy jego pełnomocnika.

Wzór pozwu o rozwód

Do kancelarii często zgłaszają się osoby z pytaniem czy dysponujemy jakimś wzorem pozwu o rozwód, który mogą złożyć w sądzie? Trudno powiedzieć jaki jest wzór pozwu, wszystko bowiem zależy od okoliczności sprawy, ilości małoletnich dzieci, przebiegu małżeństwa, oczekiwań klienta. Z całą pewnością w pozwie musi znaleść się żądanie orzeczenia rozwodu, jak również informacje dot. czasu i miejsca zawarcia związku małżeńskiego, małoletnich dzieci, oczekiwań Klienta.

Pozew o rozwód koszty

Jakie są koszty postępowania rozwodowego? To zależy od wielu czynników. Pewne są koszty związane z opłatą od pozwu, chyba że ktoś uzyska zwolenienie z kosztów sądowych ( 600 zł), z uzyskaniem aktualnych odpisów aktów z USC ( małżeństwa + urodzenia małoletnich dzieci), jeśli ktoś zdecyduje się na pomoc adwokata – opłata od pełnomocnictwa 17 zł + wynagrodzenie adwokata. Wynagrodzenie kancelarii za prowadzenie sprawy zależne jest zazwyczaj od nakładu pracy w danej sprawie. Jeżeli strony są zgodne lub są w stanie się porozumieć na 1 terminie rozprawy, względnie w toku negocjacji przed rozprawą, wynagrodzenie będzie mniejsze, aniżeli w razie procesu rozwodowego, w którym strony domagają się winy, wnoszą o przeprowadzenie szeregu dowodów, w tym przesłuchania licznych świadków, co z kolei determinuje liczne terminy rozpraw, przeprowadzenia opinii biegłych sądowych w zakresie kompetencji rodzicielskich stron, predyspozycji do sprawowania władzy rodzicielskiej, realizowania kontaktów, przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego np. z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych czy Centrum Opiniodastwa Sądowego. Jak wiadomo takie opinie wydatnie wpływają na czas trwania procesu ( obecnie średni czas oczekiwania na badanie OZSS w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach to ok.6- 10 miesięcy, a w COS ok. 3-5 miesięcy), w końcu wnoszą liczne wnioski o zabezpieczenie na czas trwania procesu pieczy, kontaktów, alimentów, wnioski o ich zmianę lub zażalenia . Liczne rozprawy, powodują, że również same strony są obligowane przez Sąd do osobistego stawiennictwa na rozprawę, a nawet jeśli nie, to zawsze dobrze są gdy są obecne. Wymaga to od nich dni wolnych w pracy, poniesienia kosztów dojazdu itp. Dlatego trudno wskazać generalnie jakie są koszty procesu rozwodowego. Natomiast można je oszacować po rozmowie z klientem i wstępnym poznaniu jego stanowiska. Nasza Kancelaria zawsze spisuje umowy zlecenia na prowadzenia sprawy, w których określane jest szczegółowo wynagrodzenie kancelarii za prowadzenie sprawy.