Jak się rozwieść? czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o ROZWODZIE!

W polskim prawie małżeństwo może być rozwiązane jedynie przez rozwód. O rozwodzie orzeka sąd okręgowy po przeprowadzeniu rozprawy.

Jak w praktyce wygląda przeprowadzenie rozwodu?

Zacząć należy od sporządzenia pozwu o rozwód, w którym należy wykazać, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Co do zasady pozew składa się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli choć jedno z małżonków ma w tym okręgu miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu ( art. 41 KPC). Od pozwu należy uiścić stosowną opłatę, której wysokość zależy od zawartych w pozwie żądaniach.

Jedną z najważniejszych kwestii jest podjęcie decyzji czy powód będzie domagać się orzeczenia winy w rozkładzie małżeństwa. W zależności od zgłoszonych żądań, sąd może orzekać o winie w rozkładzie małżeństwa ( z wina jednego małżonka, z winy obojga małżonków), bądź  wydać wyrok, w którym zaniecha orzeczenia o winie. Tak naprawdę ta decyzja i stanowisko drugiego małżonka ma decydujące znaczenie co do długości i skomplikowania sprawy rozwodowej.

Jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, w wyroku rozwodowym sąd orzeka również o władzy rodzicielskiej i kontaktach rodziców z dziećmi oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów ich utrzymania i wychowania. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. ( art. 58 KRO).

Przy okazji sprawy rozwodowej, sąd może również orzec o sposobie korzystania z wspólnego mieszkania, które jest zajmowane przez obu małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe (art. 58 KRO).

Co więcej na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu (art. 58 KRO).

Uzyskanie wyroku sądu, z którego wynika który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa ma znaczenie mentalne dla małżonków, ale może mieć również znaczenie jeśli chodzi o kwestie finansowe – alimenty. I tak zgodnie z art. 59 KRO małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Natomiast jeżeli małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Należy pamiętać, że każda sprawa rozwodowa jest inna, do każdej należy podejść indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań małżonka, który chce rozwód uzyskać.

Zapraszamy zatem do kontaktu z Kancelarią – oferujemy profesjonalną pomoc prawną w prowadzeniu spraw rozwodowych i  – co bardzo ważne – indywidualne podejście do Klienta z uwzględnieniem jego potrzeb i oczekiwań.