Zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Dowiadujesz się, że otrzymałeś spadek, a jednocześnie okazuje się, że w skład spadku wchodzą same długi? Co robić dalej? Musisz odrzucić spadek.

Jak odrzucić spadek?

Osoba dorosła nie ma z tym większych problemów – powinna w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o powołaniu do spadku odrzucić spadek. Odrzucenie spadku następuje poprzez złożenie oświadczenia przed notariuszem, względnie przed Sądem. Na tym procedura się kończy.

A co jeżeli do spadku został powołany małoletni? Oczywiście małoletni nie może sam złożyć takiego oświadczenia.

Kto zatem winien uczynić to w zamian małoletniego? Cz wystarczy oświadczenie rodziców lub choćby jednego z nich? Nie.

Aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego w pierwszej kolejności rodzice winni wystąpić do Sądu o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu – czyli na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Co jest najistotniejsze by skutecznie odrzucić spadek w imieniu małoletniego?

Po pierwsze – termin.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego również winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od dnia kiedy rodzice małoletniego dowiedzieli się o powołaniu go do spadku. Przy czym w tym czasie winni oni złożyć zarówno wniosek do Sadu o zezwolenie na odrzucenie spadku, a po uzyskaniu zgody, złożyć oświadczenie przed notariuszem lub sądem.

Po drugie – sąd.

Wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku powinien zostać złożony do sądu opiekuńczego – sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego dziecka. Wniosek trzeba opłacić opłatą w wysokości 100 zł. Wniosek może dotyczyć kilkorgu dzieci ( rodzeństwa) na raz. Opłata winna być zatem wielokrotnością kwoty 100 zł i liczby dzieci, których miałby dotyczyć wniosek.

Po trzecie – treść wniosku.

We wniosku należy wykazać, że w skład spadku, który małoletni miałby dziedziczyć, wchodzą długi, które w znacznym spadku przewyższają aktywa. Na potwierdzenie twierdzeń, należy przedstawić dowody, w szczególności dokumenty potwierdzający wysokość zadłużenia spadkodawcy.

Po czwarte – postanowienie Sądu.

Jeżeli wniosek nie jest dotknięty brakami formalnymi, a nadto jest odpowiednio uzasadniony i udokumentowany, to sąd winien wydać rozstrzygnięcie i zezwolić na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego już na pierwszej rozprawie. Średnio od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania postanowienia sądu upływa ok. 3 miesięcy.

Po piąte – oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o zezwoleniu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, rodzice / opiekunowie prawni małoletniego, winni udać się z odpisem prawomocnego postanowienia sądu do notariusza lub sądu i złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego.

Przy zachowaniu w/w warunków, dojdzie do skutecznego odrzucenia spadku w imieniu małoletniego.