Warunkowe przedterminowe zwolnienie – kiedy można się o nie ubiegać?

Zgodnie z art. 77 kodeksu karnego skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.
Najistotniejsze jest jednak to, że zasadniczo skazanego można warunkowo zwolnić dopiero po odbyciu co najmniej 1/2kary, a skazanego określonego w art. 64 § 1 – po odbyciu 2/3 kary, zaś skazanego określonego w art. 64 § 2 po odbyciu 3/4 kary. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary ( art. 78 kk).

Jak zatem widać, najistotniejsze jest to, by została spełniona przesłanka z art. 78 kk. Ma ona charakter obligatoryjny i tak zwany zero-jedynkowy. Jeżeli będzie spełniona Sąd będzie mógł przystępować do orzekania. Natomiast z art. 77 kk wynikają dalsze przesłanki, które winny być spełnione przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, przy czym należy pamiętać, że mają one charakter oceny.

Często zdarza się, że sąd penitencjarny oddala wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wskazując na to, że w jego ocenie przesłanki z art. 77 kk nie zostały spełnione, zaś sam skazany nie zgadza się z jego stanowiskiem. Oczywiście postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary można zaskarżyć. Co jeśli Sąd odwoławczy ma takie samo zdanie jak sąd I instancji?
Czy można ponownie i kiedy wystąpić z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Odpowiedzi w tym zakresie udziela art. 161 kkw, zgodnie z którym nie rozpoznaje się wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego lub jego obrońcy przed upływem:
– 3 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, jeżeli orzeczona kara lub suma kar nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności,
– 6 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, jeżeli orzeczona kara lub suma kar przekracza 3 lata pozbawienia wolności.

Jak należy te terminy liczyć jeżeli w sprawie orzekały Sądy obu instancji? Termin biegnie od postanowienia wydanego przez Sąd I czy II instancji?

Tu z kolei odpowiedzi udziela uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24.11.1999 r., sygn. akt: I KZP 41/99, zgodnie z którą:

„Przewidziany w § 3 art. 161 k.k.w. okres 3 miesięcy, przed upływem którego nie rozpoznaje się wniosku skazanego lub jego obrońcy o warunkowe przedterminowe zwolnienie, biegnie od dnia wydania przez sąd penitencjarny postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia.
W wypadku jednak, gdy decyzję o odmowie warunkowego zwolnienia podjął sąd odwoławczy, uwzględniając zażalenie na postanowienie o warunkowym zwolnieniu, okres 3 miesięcy biegnie od daty wydania postanowienia przez sąd odwoławczy.”

 

Polecane wpisy na blogu: