System dozoru elektronicznego

Od kilku lat, a dokładnie od 2007 r. polskie prawo karne przewiduje możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego ( dalej SDE). Przez krótki okres czasu tj. od 01.07.2015 r. do 15.04.2016 r. SDE stał się rodzajem kary pozbawienia wolności, a nie jak wcześniej i obecnie – sposobem jej wykonywania.

Niezależnie od tego czym dokładnie ów system jest ( bo to stanowi obiekt zainteresowania głównie teoretyków), pytanie zasadnicze – cóż to takiego jest? jakie trzeba spełnić warunki by taki system został zastosowany? jak wygląda odbywanie kary w takim systemie?

Co to jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny zwany popularnie „bransoletą” pozwala skazanemu na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie wolnościowym, nie izolacyjnym, poza zakładem karnym, najczęściej we własnym domu bądź innym miejscu wskazanym przez skazanego. Skazany odbywa wówczas karę pod stałą kontrolą i na warunkach określonych przez Sąd wydający zezwolenie na odbywanie kary w SDE.

 

Kto może skorzystać z dozoru i jakie warunki muszą być spełnione?

Podstawą odbywania kary w SDE jest zezwolenie sądu penitencjarnego – sądu okręgowego, w którego okręgu skazany przebywa.

O odbywanie kary w SDE może starać się jedynie skazany na karę pozbawienia wolności do 1 roku, jeżeli odbycie kary w tym systemie będzie wystarczające do osiągnięcia celów kary.

Skazany powinien posiadać stałe miejsce zamieszkania, a zamieszkujący z nim dorośli domownicy winni wyrazić pisemną zgodę na odbywanie przez niego kary w SDE i wyrazić zgodę na czynności związane z montażem, serwisem, kontrolą i demontażem urządzeń monitorujących. Wyjątkowo Sąd może zezwolić na dozór, wbrew woli dorosłych domowników, jeżeli wykonanie kary w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osób, które zgody nie wyraziły.

W systemie dozoru elektronicznego nie może odbywać kary osoba skazana w trybie art. 64§2 kk ( recydywa wielokrotna).

Są to warunki formalne, które muszą być spełnione przez osobę ubiegającą się o zezwolenie. Mają one charakter tzw. zerojedynkowy – albo są albo nie są spełnione.

Oprócz nich duże znaczenie dla uzyskania zezwolenia ma sytuacja osobisto – rodzinno – majątkowa skazanego. We wniosku o zezwolenie należy uzasadnić, jakie względy przemawiają za zezwoleniem na odbywanie kary w SDE. Należy bowiem pamiętać, że nie każdy wnioskujący je uzyska, że jest to swego rodzaju przywilej i nagroda.

Z pewnością okolicznościami przemawiającymi na korzyść wnioskującego będą m. in.:

– potrzeba kontynuowania nauki lub pracy, zwłaszcza w sytuacji gdy jest jedyną osobą utrzymującą rodzinę,

– konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem lub innymi osobami,

– dotychczasowa niekaralność,

– pozytywna opinia z zakładu karnego ( o zezwolenie można starać się również w trakcie odbywania kary),

– pozytywna opinia z miejsca zamieszkania,

– postawa w trakcie procesu, dobrowolne naprawienie szkody, pojednanie się z pokrzywdzonym, krytyczny stosunek do popełnionego czynu.

 

Jak wygląda odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Dozór polega na założeniu na nogę ( ewentualnie rękę) skazanego, niekrępującego nadajnika radiowego oraz zamontowaniu w domu czy innym wskazanym miejscu urządzenia monitorującego wraz z telefonem. Skazany jest zobligowany do przebywania w domu lub innym miejscu w czasie wskazanym w orzeczeniu. Sąd może zezwolić skazanemu na naukę bądź pracę zawodową, wówczas uwzględnia to w zezwoleniu i wskazuje w jakich godzinach skazany może przebywać poza miejscem zamieszkania. W razie złamania nałożonego obowiązku urządzenia monitorujące niezwłocznie zawiadamiają Centralę Monitorowania o tym fakcie. Jeżeli niedopełnienie obowiązku będzie wynikało z winy skazanego, oznaczać to będzie prawdopodobnie uchylenie zezwolenia na dozór i powrót do zakładu karnego celem odbycia reszty kary. Jeżeli zaś przyczyną niedopełnienia obowiązków będą sytuacje losowe ( np. korek na drodze z pracy, awaria auta) – skazany może liczyć na utrzymanie dozoru. W każdym razie winien niezwłocznie zawiadomić Centralę Monitorowania o każdym takim zdarzeniu.

Nadto Sąd może nałożyć na skazanego inne obowiązki np. obowiązek powstrzymywania się od spożywania alkoholu bądź obowiązek uczęszczania na terapie odwykowe.

 

Odbywanie kary w taki sposób w dużej mierze pozwala na utrzymanie dotychczasowego trybu życia skazanego i co częstokroć najistotniejsze – na utrzymanie stałego kontaktu z rodziną. Dlatego warto podjąć wszelkie starania by uzyskać zezwolenie Sądu Okręgowego na odbycie kary w jego ramach.