Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kancel58/domains/kancelaria-bpg.pl/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Skrócenie okresu kary ograniczenia wolności - Kancelaria BPG

Skrócenie okresu kary ograniczenia wolności

Czym jest kara ograniczenia wolności?

Jest jedną z kar wymienionych w katalogu kar przewidzianych prawem z zakresu prawa karnego. Kara ograniczenia wolności jest karą wolnościową, nieizolacyjną, zatem żaden z elementów jej treści nie może polegać i stanowić cech kary pozbawienia wolności. Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego zmian w dotychczasowym postępowaniu.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności może być w postaci nałożenia określonych obowiązków w postaci nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne (art. 34 § 1a pkt 1 KK), jak i może stanowić dolegliwość o charakterze majątkowym w postaci potrącenia określonej części wynagrodzenia za pracę (art. 34 § 1a pkt 4 KK).

Wymiar wykonywania kary ograniczenia wolności.

Kodeks karny (dalej k.k.) w treści art. 34 wskazuje, że w sprawach karnych kara ograniczenia wolności orzekana jest w wymiarze od miesiąca do 2 lat. Celem kary ograniczenia wolności jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznie pożądanych, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego. Jednakże w określonych przypadkach, skazany na karę ograniczenia wolności może ubiegać się o skrócenie kary.

Początek odbywania kary ograniczenia wolności.

Moment rozpoczęcia odbywania kary ograniczenia wolności – został różnie określony dla różnych obowiązków i ciężarów wchodzących w jej skład. Mianowicie, rozpoczęcie wykonywania kary w formie pracy na cele społeczne następuje w dniu, w którym skazany przystąpił do wykonywania wskazanej pracy, natomiast rozpoczęcie odbywania kary w formie potrąceń części wynagrodzenia za pracę następuje w pierwszym dniu okresu, w którym dokonuje się takiego potrącenia.

Instytucja skrócenia wykonania kary ograniczenia wolności.

Skrócenie kary ograniczenia wolności zostało uregulowane w treści art. 83 k.k., który stanowi, że: Skazanego na karę ograniczenia wolności, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary, przy czym przestrzegał porządku prawnego, jak również wykonał nałożone na niego obowiązki, orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną.

Zakres zastosowania – zwolnienie z reszty kary.

Możliwość zwolnienia z odbycia reszty kary ograniczenia wolności dotyczy każdej kary tego rodzaju orzeczonej za przestępstwo w wyroku skazującym, w związku z tym także tej wchodzącej w skład kary łączonej (mieszanej) z karą pozbawienia wolności. Dotyczy również kary łącznej ograniczenia wolności oraz kary ograniczenia wolności, którą skazany odbywa z mocy aktu łaski w zamian za inną karę orzeczoną w wyroku skazującym.

Przesłanki zastosowania instytucji skrócenia okresu wykonywania kary ograniczenia wolności.

Zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności następuje po spełnieniu następujących warunków:

  • odbycie co najmniej połowy orzeczonej kary przez skazanego,

  • przestrzeganie w trakcie wykonywania kary ograniczenia wolności porządku prawnego,

  • sumienne wykonywanie w trakcie wykonywanej kary nałożonych na sprawce obowiązków.

Mimo tego, że spełniamy powyższe warunki, wszystko zależy od zgody sądu. To właśnie Sąd może uznać karę za wykonaną i zwolnić od reszty kary, w wypadku łącznego spełnienia następujących warunków: skazany odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary, przestrzegał porządku prawnego, jednocześnie wykonanie nałożonych obowiązków było prawidłowe, w tym także wykonane zostały inne obowiązki orzeczone środki karne, środki kompensacyjne, czy przepadek.

Wymóg odbycia przynajmniej połowy kary ograniczenia wolności

Wymóg odbycia co najmniej połowy kary ma charakter bezwzględny. Jednakże, okres ten może przybierać różne konfiguracje, m.in. przez wzgląd na inne nałożone na sprawcę obowiązki przy okazji wykonywania kary ograniczenia wolności, które nie muszą być zbieżne z długością okresu, na jaki została orzeczona kara ograniczenia wolności. Chodzi w tym wypadku o obowiązki, które można nałożyć na sprawcę skazanego na karę ograniczenia wolności na podstawie art. 34 § 3 KK lub art. 69 § 1 KK w zw. z art. 72 KK.

Kto może złożyć wniosek o skrócenie kary ograniczenia wolności?

Postępowanie o wydanie orzeczenia o skróceniu kary ograniczenia wolności można zainicjować przez wniosek skazanego lub jego obrońcy, a także może to nastąpić na poprzez wystąpienie z tym wnioskiem zawodowego kuratora sądowego (art. 66 KKW).

Spełnienie przesłanek uprawniających do wystąpienia o warunkowe przedterminowe zwolnienie/skrócenie kary ograniczenia wolności podlega ocenie sądu.

Wymogi formalne wniosku o wcześniejsze wykonanie kary ograniczenia wolności.

Wskazane wyżej podmioty powinny złożyć wniosek o skrócenie wykonywania kary ograniczenia wolności do sądu rejonowego właściwego dla miejsca wykonywania tej kary. Dla skutecznego zainicjowania procedury mającą na celu skrócenie kary należy złożyć pismo spełniające wszelkie wymogi procesowe przewidziane tejże instytucji, a nadto dokonać opłaty od wniosku w kwocie 45 zł.

W treści wniosku należy wskazać wszystkie okoliczności, do których zobowiązuję nas treść art. 83 KK, czyli należy wskazać, to o co już było podkreślane, a zatem, że przestrzeganie porządku prawnego przez skazanego jest widoczne, skazany odbył połowę kary oraz wykonał nałożone przez Sąd obowiązki (np. powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu). Sąd rozpoznający wniosek będzie kolejno weryfikował wskazywane we wniosku argumenty, sięgnie także po kartę karną skazanego.

W przypadku, w którym Sąd uzna wskazywane argumenty za słuszne, stwierdzi, że przestrzeganie porządku prawnego przez skazanego jest trwałe, sumienne wykonywanie kary przez skazanego rzeczywiście miało miejsce, skazanego zachowanie przejawia obraz społecznie pożądanych postaw, a nadto wniosek skazanego spełnia wymogi formalne, sąd wykonujący karę może orzec skrócenie kary ograniczenia wolności.

Skrócenie kary ograniczenia wolności – skutki.

Skrócenie kary ograniczenia wolności nie ma charakteru warunkowego, a więc Sąd orzekając o zwolnieniu z reszty kary ograniczenia wolności nie może nałożyć na skazanego jakichkolwiek obowiązków, nie ma również możliwości odstąpienia od zwolnienia z reszty kary ograniczenia wolności i zarządzenia jej wykonania.

Orzeczenie sądu o zwolnieniu z reszty kary ograniczenia wolności jest orzeczeniem definitywnym. Choć takie zwolnienie ma charakter fakultatywny, to uznaniowość sądu została tutaj mocno zredukowana, gdyż przesłanki uzasadniające skorzystanie z tego dobrodziejstwa mają naturę zobiektywizowaną.

Należy także podkreślić, że katalog tych przesłanek jest wyczerpujący i dlatego sądy nie mogą powoływać się na nieuczynienie zadość sprawiedliwości w razie zwolnienia osoby skazanej z części kary ograniczenia wolności.

W sytuacji pozytywnego dla skazanego rozstrzygnięcia wniosku, tj. w wypadku zwolnienia skazanego z reszty kary ograniczenia wolności postępowanie wykonawczego w zakresie dotyczącym ograniczenia wolności jest umarzane. Oznacza to, że Sąd orzeka o karze, uznając ją za wykonaną. To właśnie w tym momencie rozpoczyna swój bieg termin do zatarcia skazania.

W wypadku zwolnienia przez Sąd skazanego od odbycia reszty kary ograniczenia wolności sądowy kurator zawodowy zawiadomi o niniejszym zakład pracy lub inne miejsce (pracodawcę), w której skazany odbywał karę. Jeżeli z wnioskiem w imieniu skazanego wystąpił jego obrońca, on także jest o niniejszym zawiadamiany.

#skrócenie kary ograniczenia wolności