Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kancel58/domains/kancelaria-bpg.pl/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Ogłoszenie upadłości spółki z.o.o. - Kancelaria BPG

Ogłoszenie upadłości spółki z.o.o.

W przypadku, w którym prowadzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością popadła w długi, a sytuacja z dnia na dzień się pogarsza, należy pamiętać o konsekwencjach z tym związanych. Rada skierowana jest głównie do członków zarządu, z uwagi na odpowiedzialność majątkową, którą ponoszą w przypadku niewypłacalności spółki (art. 299 KSH).

Ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi instrument ochronny dla członków zarządu w przypadku trwałej utraty kondycji finansowej spółki. Jej zadaniem jest również uporządkowanie prawnej sytuacji niewypłacalnego dłużnika (przedsiębiorcy), jak również zobowiązań wobec jego wierzycieli.

Warunkiem skorzystania z instrumentu chroniącego członków zarządu jest wykazanie, że wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony we właściwym czasie.

Pamiętać bowiem należy o treści art. 586 Kodeksu spółek handlowych wskazującego, że – kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Podstawa prawna ogłoszenia upadłości

Prawo upadłościowe stanowi, że podstawą ogłoszenia upadłości jest:

  1. niewypłacalność dłużnika, tj. sytuacja, w której dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych czyli takich, których termin płatności minął, a opóźnienie w spłacie wynosi co najmniej 3 miesiące (utrata płynności finansowej) bądź
  2. stan, w którym zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesięcy (nadmierne zadłużenie).

Uprawnienie oraz termin złożenia wniosku

Wraz z upływem wskazanych 3 miesięcy utraty płynności finansowej lub 24 miesięcy nieprzerwanego zadłużenia, członkom zarządu zaczyna biec 30-dniowy termin do złożenia do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. Należy pamiętać, że w przypadku upływu wskazanych terminów i spełnienia którejkolwiek ze wskazanych przesłanek, na członkach zarządu spoczywa obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki oprócz członków zarządu może złożyć także jej wierzyciel. Wskazać jednak należy, że wierzyciel posiada uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, co jednocześnie może pozbawić członków zarządu ochrony w zakresie ponoszenia przez nich ewentualnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Właściwość sądu

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Opłata od wniosku i koszty postępowania

Wniosek o ogłoszenie upadłości podlega opłacie stałej w wysokości 1.000 zł. Dodatkowym kosztem jest obowiązkowa zaliczka uiszczana na poczet postępowania upadłościowego. Jej wysokość to wysokość jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zaliczkę należy zapłacić przed wniesieniem wniosku o ogłoszenie upadłości bowiem to na wnioskodawcy ciąży obowiązek przedstawienia wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dowodu uiszczenia zaliczki.

Do kosztów postępowania zalicza się wydatki bezpośrednio związane z ustaleniem, zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości oraz ustaleniem wierzytelności, w szczególności wynagrodzenie syndyka oraz jego zastępcy, wynagrodzenie osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia tych osób, wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty archiwizacji dokumentów, korespondencji, ogłoszeń, eksploatacji koniecznych pomieszczeń, podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości.

Kiedy nie można ogłosić upadłości?

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości właściwy Sąd bada czy nie ma podstaw do jego oddalenia. Obligatoryjne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości następuje w sytuacji:

  • kiedy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów bądź
  • w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Skutki ogłoszenia upadłości

Postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości. Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. Do spółki przystępuje syndyk. Upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać dokumenty dotyczące jego działalności. Syndyk ma za zadanie zlikwidowanie, spieniężenie posiadanego przez spółkę majątku.