Jak założyć klub sportowy?

Sport w dzisiejszych czasach pełni doniosłą rolę w społeczeństwie albowiem coraz więcej ludzi nie tylko jest jego zwolennikami poprzez wierne kibicowanie, ale także poprzez jego uprawianie, co widać zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Powstają stadiony, otwierają się szkółki czy kluby sportowe.

Profesjonalizacja sportu wymaga także ciągłego dostosowywania prawa do jego specyfiki sportu i jego dynamiki, zwłaszcza, że sport nie jest już tylko uprawiany wyłącznie dla naszego zdrowia czy rozrywki. Sport stał się także elementem biznesu i to właśnie chęć zarabiania poprzez sport wymaga zastosowania w tym celu odpowiednich regulacji prawnych.

Sport a prawo.

Regulacje prawne, które możemy zastosować i których musimy przestrzegać chcąc uczynić sport profesjonalnym, będą miały swoje źródło w wielu aktach aktach prawnych. Jednym z najważniejszych obecnie aktów prawnych regulujących tematykę związaną ze Sportem jest ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857) o Sporcie, która reguluje zasady organizowania i uprawiania sportu.

Jak wskazuje nam przywołana ustawa Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Ustawa o sporcie

Także z treści ustawy o sporcie wynikają zasady dotyczące działania związków i klubów sportowych, polskich związków sportowych, zasady nadzoru nad polskimi związkami sportowymi, zasady określające wspierania sportu przez organy władzy publicznej, czym jest i w jaki sposób działa Narodowy Ruch Olimpijski, jakie są zasady bezpieczeństwa w sporcie, uregulowane zostały także kwestie kwalifikacji zawodowych w sporcie oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej z uprawianiem sportu, jak również unormowania w zakresie prawa karnego a związanego z uprawianiem sportu.

Należy także pamiętać, że każda dyscyplina sportu jest inna. Powstają także nowe dyscypliny, które wymagają dostosowania dotychczasowych przepisów prawa do ich specyfiki.

Zmierzając jednak do clou dzisiejszego wpisu, poniżej krótki opis jak założyć klub sportowy.

Chcemy założyć klub sportowy.

Jak to zrobić?

Klub sportowy, bo na nim skupiamy uwagę w niniejszym artykule, reguluje wspomniana wyżej ustawa o Sporcie w jej rozdziale 2. I tak, Ustawa nie określa wprost czym jest klub sportowy, wskazuje nam natomiast, że działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Co więcej, przedmiotowa działalność może być również prowadzona w innych wariantach, jak np. w formie związku sportowego czy też w formie polskiego związku sportowego, tematyką których zajmiemy się w ramach odrębnej publikacji.

Z treści ustawy wynika także, że kluby sportowe działają jako osoby prawne.

Osoba prawna – co to oznacza?

Działanie jako osoba prawna oznacza, że kluby sportowe mogą funkcjonować na terenie Polski w dopuszczalnych przepisami prawa formach prawnych, tj.:

  • w formie stowarzyszeń, wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu lub jako stowarzyszenia rejestrowe, tj. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – najczęściej spotykane formy prawne klubów sportowych,
  • w formie fundacji (również zarejestrowanej w KRS),
  • w formie uczniowskich klubów sportowych,
  • w formie spółek kapitałowych, m.in. spółki z o.o. lub spółki akcyjnej,
  • w formie spółdzielni, co jest raczej rzadko spotykaną formą działalności sportowej.

Co oznacza posiadać osobowość prawną?

Osobowość prawna oznacza posiadanie przez osobę prawną zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych. Uzyskuje się ją z chwilą wpisu do rejestru, w przypadku spółek kapitałowych w krajowym rejestrze sądowym. Spółki kapitałowe uregulowane zostały w ustawie Kodeks spółek handlowych.

Co ciekawe, nawet spółki kapitałowe na etapie ich organizacji uzyskują osobowość prawną. Taką możliwość daje im przepis art. 12 ustawy – KSH– „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji”.

Klub, a jego forma prawna.

  1. Klub w formie Stowarzyszenia.

W celu powołania do życia klubu działającego w formie stowarzyszenia niezbędne jest zebranie co najmniej 7 osób chętnych do jego założenia, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia. Stowarzyszenia mogą utworzyć obywatele polscy, które mają pełną zdolność do czynności prawnych (to znaczy osoby, które ukończyły 18 lat i nie zostały ubezwłasnowolnione) i które nie zostały pozbawione praw publicznych.

Podstawą utworzenia stowarzyszenia jest sporządzenie aktu, w oparciu o który nasz klub będzie działał. Tym aktem/dokumentem jest statut stowarzyszenia.

Statut stowarzyszenia

W treści statutu osoby, które chcą utworzyć stowarzyszenie określają, m.in.:

– cele działalności sportowej,

– organy klubu oraz sposób ich powoływania,

– sposób nabywania i utraty członkostwa w stowarzyszeniu,

– obowiązki członków,

– komu będzie przysługiwało czynne i bierne prawo wyborcze,

– tryb dokonywania zmian zarówno w sposobie funkcjonowania klubu,

– zasady dokonywania zmian w statucie.

Z czego utrzymuje się klub ?

W statucie powinien zostać określony także sposób uzyskiwania środków finansowych przez klub, a zatem powinno zostać określone czy klub będzie pozyskiwał majątek i w jaki sposób będzie zaciągał zobowiązań majątkowe, co też tak naprawdę określi jego formę prawną i da odpowiedź czy klub będzie prowadził działalność gospodarczą czy też będzie utrzymywał się wyłącznie ze składek członkowskich w określonej wysokości.

Określenie czy klub będzie prowadził działalność gospodarczą jest również niezbędne w celu wpisania klubu do ewidencji właściwego starosty lub zarejestrowania klubu sportowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli osoby tworzące klub nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, muszą wpisać klub do ewidencji starosty właściwego ze względu na jego siedzibę. Jeżeli jednak osoby zakładające klub zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej, będzie on podlegał rejestracji w KRS.

W chwili, w której mamy już gotowy statut klubu oraz określenie czy będziemy prowadzili w jego ramach działalność gospodarczą, należy zorganizować zebranie założycielskie (tzw. powołanie komitetu założycielskiego).

W trakcie zebrania założycielskiego osoby na nim obecne podejmą uchwały niezbędne utworzeniu stowarzyszenia/powołaniu klubu, między innymi dotyczące:

– powołania organizacji (stowarzyszenia/klubu),

– przyjęcia statutu,

– wyboru władz stowarzyszenia/wyboru zarządu,

– wyboru organu kontroli wewnętrznej – komisji rewizyjnej .

Następnie wybrane władze klubu składają opisywany powyżej wniosek o wpis do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu lub podejmują się rejestracji klubu sportowego w Krajowego Rejestru Sądowego. Samo złożenie wniosku nie nadaje klubowi sportowemu osobowości prawnej. Nadaje ją dopiero skuteczny wpis klubu do ewidencji starosty lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

  1. Klub w formie Uczniowskiego klubu sportowego.

Szczególnym rodzajem klubu sportowego są uczniowskie kluby sportowe.

Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji do krajowego rejestru sądowego.

Jak przewiduje art. 4 ust. 4 Ustawy o sporcie Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpis do ewidencji starosty wskazuje, że UKS-y nie mają możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Wpisu i wykreślenia z ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę uczniowskiego klubu sportowego dokonuje się na podstawie złożonego w tym zakresie wniosku. Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji starosty właściwego dla siedziby klubu. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jak już wspomniano, uczniowskie kluby sportowe nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Inną, alternatywną formą działalności, którą może prowadzić UKS jest odpłatna działalność pożytku publicznego.

Uczniowskie kluby sportowe mogą w poczet swoich członków przyjmować w szczególności uczniów, rodziców i nauczycieli. Użyte sformułowanie „w szczególności” oznacza, że członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być także inne, poza wymienionymi, osoby. Przedmiotowy katalog należy zatem uznawać za niezamknięty.

Jak założyć uczniowski klub sportowy?

Procedura założenia UKS jest bardzo zbliżona do tego jak powstaje klub sportowy w formie stowarzyszenia. Koniecznym jest zebranie chętnych osób do jego założenia (komitet założycielski), uchwalenie statutu klubu, sporządzenie dokumentów i protokołów z zebrania założycielskiego wraz z ich załącznikami, sporządzenie listy założycieli, zawierającej dane osobowe założycieli oraz ich własnoręczne podpisy i kolejno dokonanie wpisu do ewidencji do starosty właściwego ze względu na siedzibę nowopowstałego klubu.

  1. klub sportowy w formie spółek Kapitałowych.

Jak już wskazywano osoby, które chcą założyć klub sportowy mają dowolność wyboru formy prawnej klubu. Jedynym wymogiem stawianym formie prawnej klubu sportowego jest, aby ten posiadał osobowość prawną. Kluby sportowe mogą zatem przybrać także formę spółki kapitałowej. Zazwyczaj będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Zdecydowanie częściej wybierana jest właśnie druga z wymienionych.

Uwaga!

Jak się okazuje nie zawsze wspomniana dowolność wyboru formy prawnej klubu sportowego będzie nieograniczona. Przepisy ustawy o sporcie w pewnych wypadkach ograniczają możliwość wyboru tylko do spółek kapitałowych. Będzie tak za sprawą regulacji wynikających z treści ustawy o sporcie. Istotą jest kwestia współzawodnictwa sportowego w sportach zespołowych.

Otóż, Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie (art. 13 uos). W sporcie, w którym współzawodnictwo sportowe jest organizowane w formie rozgrywek ligowych, polski związek sportowy może utworzyć ligę zawodową (art. 15 ust. 1 uos). W skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby sportowe działające jako spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art.15 ust 3 uos).

W związku z tym, jeżeli dana dyscyplina sportu i polski związek sportowy w tej dyscyplinie organizuje ligę zawodową, a klub sportowy chce brać udział w rozgrywkach ligi zawodowej, klub musi przybrać w formę spółki z o.o. albo spółki akcyjnej. Wskazać także należy, że wymóg ten dotyczy jedynie dyscyplin zespołowych.

  1. Klub sportowy w formie fundacji

Klub działający w formie fundacji będzie dość nietypowym rodzajem organizacji, w stosunku do poprzednio wymienionych. Najczęściej będziemy mieli do czynienia z działającą już fundacją, w ramach której, na mocy uchwały zarządu fundacji, utworzony zostanie klub sportowy działający jako odrębna jednostka, która będzie tejże fundacji podlegała. Chyba, że w ramach działającej fundacji utworzymy jej oddział stanowiący klub sportowy. Jednakże w obu wypadkach, aby było to skuteczne akt, w oparciu o który działa fundacja (statut fundacji), musi w swej treści przewidywać cel jakim jest prowadzenie klubu sportowego.

Klub jako odrębna jednostka organizacyjna utworzony w ramach fundacji nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Klub nie będzie posiadał w tym wypadku osobowości prawnej. Będzie ją posiadała odpowiednio zarejestrowana fundacja, a klub będzie działał w oparciu o jej zasady funkcjonowania. Inaczej będzie w przypadku klubu – oddziału, wtedy wpis do KRS jest konieczny a oddział uzyska osobowość prawną.

Jak założyć klub sportowy w formie fundacji?

Poza tym, dla skutecznego działania klubu potrzebne jest jeszcze spełnienie podstawowych formalności, bardzo zbliżonych do tych, które wymagane są przy tworzeniu stowarzyszenia, tj. uchwalenie statutu klubu, zawierającego kwestie dotyczące członkostwa w klubie, praw i obowiązków członków klubu, sposobu wyboru władz czy też pozyskiwania środków na funkcjonowanie klubu, np. w formie składki członkowskiej.

Najczęściej to akademie piłkarskie decydują się na utworzenie klubu sportowego w tej właśnie formie prawnej. Niniejsza forma daje także bardzo korzyści związanych z kwestiami podatkowymi.

Teraz już wiesz jak założyć klub piłkarski!