Jak bronić się przed aktualizacją opłat rocznych za użytkownie wieczyste?

Zgodnie z art. 238 KC użytkownik wieczysty przez cały czas trwania swego prawa uiszcza opłatę roczną. Opłata ta winna być regulowana z góry do 31 marca za dany rok ( art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami dalej UGN), bez osobnego wezwania.

Wysokość opłaty rocznej w przeciwieństwie do podatku od nieruchomości nie jest ustalana odrębną decyzją co roku, ale raz ustalona obowiązuje do czasu jej aktualizacji.

Aktualizacja opłaty rocznej zgodnie z art. 78 UGN następuje poprzez wypowiedzenie do dnia 31 grudnia dotychczasowej wysokości opłaty rocznej oraz poprzez przesłania oferty nowej wysokości opłaty rocznej.

Co robić gdy organ wypowie nam dotychczasową wysokość opłaty rocznej i ustali nową opłatę w bardzo dużej wysokości?

Otóż istnieje możliwość zakwestionowania wysokości opłaty rocznej.

Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  wniosek o ustalenie, że aktualizacja jest niezasadna lub jest zasadna w innej niższej wysokości.

W takim wniosku w pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na kwestie formalne: czy wraz z wypowiedzeniem organ przesłał informację o sposobie obliczenia nowej opłaty? czy dołączył informację o wartości nieruchomości? czy poinformował o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym ustalającym wartość nieruchomości? kiedy dokładnie doręczono nam wypowiedzenie, czy przypadkiem nie po 31 grudnia?

Kolejną kwestią są sprawy merytoryczne dotyczące wypowiedzenia – należy zweryfikować czy wycena wartości nieruchomości została dokonana w sposób należyty.

Wniosek powoduje, że sprawa trafia do SKO. SKO winno sprawę rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, dążąc do zawarcia ugody między stronami. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody, SKO albo oddala wniosek użytkownika wieczystego, co oznacza, że obowiązuje opłata w ustalonej przez organ wysokości, albo ustala nową wysokość opłaty rocznej.

Jeżeli orzeczenie SKO nie jest satysfakcjonujące dla użytkownika wieczystego, może on jeszcze złożyć sprzeciw od orzeczenia SKO. Sprzeciw powoduje, że całą sprawa zostaje przekazana do sądu powszechnego wg właściwości ogólnej ( rejonowego lub okręgowego). Sprzeciw należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia SKO.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 78 ust. 3 UGN ciężar dowodu istnienia przesłanek aktualizacji opłaty, spoczywa na właściwym organie, stąd bardzo istotne jest zainicjowanie sporu przed sądem, bowiem tutaj to organ wypowiadający opłatę roczną – a właściwie podmiot w imieniu, którego ów organ działa, winien dołożyć wszelkiej staranności by przesłanki aktualizacji wykazać.

Sprawa aktualizacji jest dość skomplikowana, ale warto powalczyć, by opłaty z tytułu użytkowania wieczystego były nieco niższej wysokości niż te, które zaproponuje nam organ, bo aktualizacja opłaty odnosi się nie tylko do następnego roku, ale na wiele lat.

 

Polecane artykuły na blogu: